Skip to content

Cenco – Sammen bygger vi entusiasme

Cenco ble grunnlagt i 2016 av Bo Centio Rasmussen og Kim Dietz Ørskov etter å ha sett en mulighet i markedet. Cenco er, i sin grunnleggende form, et byggefirma som har spesialisert seg på bygging av butikker, restauranter og tømrertjenester til næringskunder og det offentlige. Fra våre kontorer i Oslo, Kristiansand og Stavanger, utfører vi arbeid over hele landet. Vi har i dag rundt 50 ansatte.

Vi bygger vår kultur på våre verdier som sier at vi skal ha det gøy på jobb, vi skal være ansvarlige og vi skal spille hverandre gode. Hos oss vil du derfor møte en uformell, initiativrik og trivelig gjeng med engasjerte medarbeidere i et meget godt arbeidsmiljø. Vi legger stor vekt på samarbeid og at vi sammen skal opprettholde og videreutvikle en god og trygg arbeidsplass på lang sikt.

Vi kan bistå både som hovedentreprenør og underentreprenør. Rollen som hovedentreprenør foretrekkes, men vi kan også kontraheres som underentreprenør i gitte tilfeller.

Vi tar oss av hele prosessen fra A til Å med håndtering av søknader, kontrakter, underleverandører m.m. Du trenger kun å ha kontakt med vår prosjektleder så tar vi oss av resten.

Hvorfor velge Cenco?
– Våre prosjektledere og ansatte har en variert og solid bakgrunn fra bransjen.
– Høy fleksibilitet og målfokusert
– Levering til avtalt tid, kvalitet og pris

Åpenhetsloven trådte i kraft 01. Juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Cenco har stort fokus på ansvarlig innkjøp og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt handle/operere i henhold til lover og regler. Alle Cenco sine leverandører risikovurderes og godkjennes jevnlig, i den forbindelse tar vi en intern risikovurdering av våre egne systemer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

Aktsomhetsvurderinger[1] baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv:

 

 

Overordnet er aktsomhetsvurderingsmodellen implementert i Cenco på følgende måte:

Forankring av bærekraft i bedriften
Cenco skal til enhver tid ha relevante policyer og retningslinjer på plass, og effektive styringssystemer for implementering av disse. Vi skal være tydelige mot omverden på vårt ansvar for å jobbe med aktsomhetsvurderinger og ansvarlig innkjøpspraksis. Vi gjennomfører årlige kontroller og evalueringer av våre leverandører og vi skal ha klare rutiner for valg, godkjenning, samarbeid og oppfølging av leverandører.

Kartlegging av Cenco’s påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
Kartlegging handler om å identifisere risiko for negativ påvirkning i leverandørkjeden gjennom å etablere et overordnet risikobilde for så å prioritere vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging. Vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder.

Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning
Basert på risikovurderingen og prioritering av risiko i trinn to skal det utarbeides planer med tiltak som iverksettes for å stanse, forebygge og redusere risiko for negativ påvirkning. Når prioritert risiko er etablert må tiltak iverksettes.  Vi skal ha en plan som beskriver hva vi gjør for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning for den prioriterte risiko.

Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak
Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak, handler om hvorvidt Cenco gjør gode aktsomhetsvurderinger, og om vi iverksetter effektive tiltak for å hindre gjentakende avvik.  Vi har derfor jevnlig intern gjennomgang av våre tiltak og planer for å sikre at disse har ønsket effekt.

Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert
Cenco skal være åpen om de vurderinger som gjøres og vi skal rapportere om tiltak og utfordringer både internt og eksternt.

Gjenoppretting der dette er påkrevd
Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre leverandørkjeder retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette skjer.

I forbindelse med åpenhetsloven skal antall faktiske eller meldte tilfeller av brudd på menneskerettigheter logges og rapporteres i henhold til egen rutine for dette.

Det kan i denne sammenheng nevnes at OECD er tydelig på at ‘’Selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.’’

Aktsomhetsvurderingene skal sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker, samfunn og miljø, enten de oppstår direkte i vår egen virksomhet eller indirekte gjennom våre samarbeid med leverandører.

Informasjonsplikt
Alle har fra 01. Juli 2022 ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Du er velkommen til å ta kontakt med oss om dette. Alle henvendelser kan sendes til post@cenco.no og vil bli besvart innen 3 uker fra mottak.

 

[1] aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet