Skip to content

Cenco – Sammen bygger vi entusiasme

Cenco ble grunnlagt i 2016 av Bo Centio Rasmussen og Kim Dietz Ørskov etter å ha sett en mulighet i markedet. Cenco er, i sin grunnleggende form, et byggefirma som har spesialisert seg på bygging av butikker, restauranter og tømrertjenester til næringskunder og det offentlige. Fra våre kontorer i Oslo, Kristiansand og Stavanger, utfører vi arbeid over hele landet. Vi har i dag rundt 50 ansatte.

Vi bygger vår kultur på våre verdier som sier at vi skal ha det gøy på jobb, vi skal være ansvarlige og vi skal spille hverandre gode. Hos oss vil du derfor møte en uformell, initiativrik og trivelig gjeng med engasjerte medarbeidere i et meget godt arbeidsmiljø. Vi legger stor vekt på samarbeid og at vi sammen skal opprettholde og videreutvikle en god og trygg arbeidsplass på lang sikt.

Vi kan bistå både som hovedentreprenør og underentreprenør. Rollen som hovedentreprenør foretrekkes, men vi kan også kontraheres som underentreprenør i gitte tilfeller.

Vi tar oss av hele prosessen fra A til Å med håndtering av søknader, kontrakter, underleverandører m.m. Du trenger kun å ha kontakt med vår prosjektleder så tar vi oss av resten.

Hvorfor velge Cenco?
– Våre prosjektledere og ansatte har en variert og solid bakgrunn fra bransjen.
– Høy fleksibilitet og målfokusert
– Levering til avtalt tid, kvalitet og pris

Cenco ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.

Vi er i gang med et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet.

Vi ser frem til å jobbe sammen for å skapet et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på post@cenco.no

Åpenhetsloven trådte i kraft 01. Juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Cenco har stort fokus på ansvarlig innkjøp og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt handle/operere i henhold til lover og regler. Alle Cenco sine leverandører risikovurderes og godkjennes jevnlig, i den forbindelse tar vi en intern risikovurdering av våre egne systemer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

Aktsomhetsvurderinger[1] baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv:

 

 

Overordnet er aktsomhetsvurderingsmodellen implementert i Cenco på følgende måte:

Forankring av bærekraft i bedriften
Cenco skal til enhver tid ha relevante policyer og retningslinjer på plass, og effektive styringssystemer for implementering av disse. Vi skal være tydelige mot omverden på vårt ansvar for å jobbe med aktsomhetsvurderinger og ansvarlig innkjøpspraksis. Vi gjennomfører årlige kontroller og evalueringer av våre leverandører og vi skal ha klare rutiner for valg, godkjenning, samarbeid og oppfølging av leverandører.

Kartlegging av Cenco’s påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
Kartlegging handler om å identifisere risiko for negativ påvirkning i leverandørkjeden gjennom å etablere et overordnet risikobilde for så å prioritere vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging. Vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder.

Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning
Basert på risikovurderingen og prioritering av risiko i trinn to skal det utarbeides planer med tiltak som iverksettes for å stanse, forebygge og redusere risiko for negativ påvirkning. Når prioritert risiko er etablert må tiltak iverksettes.  Vi skal ha en plan som beskriver hva vi gjør for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning for den prioriterte risiko.

Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak
Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak, handler om hvorvidt Cenco gjør gode aktsomhetsvurderinger, og om vi iverksetter effektive tiltak for å hindre gjentakende avvik.  Vi har derfor jevnlig intern gjennomgang av våre tiltak og planer for å sikre at disse har ønsket effekt.

Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert
Cenco skal være åpen om de vurderinger som gjøres og vi skal rapportere om tiltak og utfordringer både internt og eksternt.

Gjenoppretting der dette er påkrevd
Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre leverandørkjeder retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette skjer.

I forbindelse med åpenhetsloven skal antall faktiske eller meldte tilfeller av brudd på menneskerettigheter logges og rapporteres i henhold til egen rutine for dette.

Det kan i denne sammenheng nevnes at OECD er tydelig på at ‘’Selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.’’

Aktsomhetsvurderingene skal sette oss i stand til å identifisere, prioritere og håndtere negative virkninger på mennesker, samfunn og miljø, enten de oppstår direkte i vår egen virksomhet eller indirekte gjennom våre samarbeid med leverandører.

Informasjonsplikt
Alle har fra 01. Juli 2022 ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Du er velkommen til å ta kontakt med oss om dette. Alle henvendelser kan sendes til post@cenco.no og vil bli besvart innen 3 uker fra mottak.

 

[1] aktsomhetsvurderinger forstås som en prosess der selskap kan kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet

Åpenhetsloven – Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for Cenco

 

1. Innledning

Åpenhetsloven trådte i kraft 01. Juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Cenco AS er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

Åpenhetsloven § 4 pålegger Cenco å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se § 4 bokstav a-f. Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse.

Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i nøkkelfunnene fra aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak Cenco har iverksatt.
Redegjørelsen er strukturert på følgende måte:
1. Innledning
2. Organisering, ansvarsfordeling og retningslinjer for oppfølging av åpenhetsloven
3. Resultatene fra aktsomhetsvurderingene Cenco har utført
4. Redegjørelse for de tiltak Cenco har iverksatt for å følge opp resultatene fra aktsomhetsvurderingene.

2. Organisering, ansvarsfordeling og retningslinjer for oppfølging av åpenhetsloven

2.1 Organisering av virksomheten i Cenco

Virksomheten i Cenco er organisert med hovedkontor i Kristiansand, avdelingskontor i Oslo og Stavanger. Daglig leder har sitt arbeidssted ved vårt hovedkontor i Kristiansand.

2.2 Driftsområdet til Cenco

Cenco sitt hovedvirke er å bygge butikker, restauranter og levere tømrertjenester til næringskunder og det offentlige. Vi driver entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg med arbeid i hele Norge.

2.3 Ansvarsområder og fordeling av oppgaver

Hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av åpenhetsloven er i administrasjonen i Cenco. Daglig leder har det overordnede ansvaret for å følge opp Cenco sin etterlevelse av åpenhetsloven, herunder gjennomføringen og publisering av aktsomhetsvurderinger etter §§ 4 og 5. De mer spesifikke ansvarsområdene under åpenhetsloven har Cenco hos sin HR- ansvarlig. Styret i Cenco forankrer ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

2.4 Retningslinjer for oppfølging av åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderingene er utført i henhold til retningslinjen for ansvarlighet. Cenco har utarbeidet et leverandørskjema for å gjennomføre kontroller og evalueringer av våre leverandører. Cenco har en veileder for hvordan selskapet arbeider med og mot de kravene åpenhetsloven stiller til de enkelte stegene i aktsomhetsvurderingen. Disse dokumentene kan oppgis på forespørsel til post@cenco.no.

2.5 Rutiner for håndtering av faktiske og mulige konsekvenser som avdekkes gjennom aktsomhetsvurderingen

Cenco sin veileder for aktsomhetsvurderingene inneholder en egen rutine for iverksettelse og oppfølging av tiltak etter funn av faktiske eller mulige konsekvenser i Cenco sin virksomhet. Veilederen beskriver hvordan Cenco skal gå frem i håndteringen av slike konsekvenser og hvem som er ansvarlig for å følge opp disse tiltakene internt i Cenco.

3. Resultater for aktsomhetsvurderinger utført 2022

3.1 Kartlegging av leverandørkjede og utvelgelse av parametere for aktsomhetsvurderinger

Cenco sitt arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med å innhente en komplett oversikt over leverandører og samarbeidspartnere Cenco har hatt i perioden.

Etter gjennomgang av leverandører og samarbeidspartnere i Cenco ble det satt ned en arbeidsgruppe for å avgrense leverandørkjeden til et antall som var praktisk mulig å følge opp under videre undersøkelser. Det ble i den forbindelse besluttet å begrense utvelgelsen til de selskapene som etter vår vurdering utgjorde de største risikoene for faktiske og mulige negative konsekvenser for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Utvalget består av norske leverandører og utenlandske leverandører. Utvalget inneholder også flere norske bedrifter som har produksjonssted utenfor Norge.

3.2 Kartlegging av risiko – leverandørskjema

Formålet med å foreta utvalget var for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i vår leverandørkjede. Siden åpenhetsloven nylig er implementert hadde ikke Cenco kjennskap til hvilken metode som var best egnet for å innhente og vurdere informasjon fra virksomhetene i utvalget. Utvalget er det antall av leverandører Cenco anså som håndterbart og fornuftig utgangspunkt for videre arbeid.

Som metode for innhenting av informasjon har Cenco utformet et spørreskjema som ble sendt til utvalget. Tanken bak beslutningen var at spørreskjema ville gi oss et godt informasjonsgrunnlag for videre oppfølging av utvalget. Ved å sende ut et spørreskjema kan Cenco også kontrollere om selskapene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende svar på våre spørsmål.

Vi har foreløpig ikke nok grunnlag for å vurdere egnetheten av spørreskjemaet eller informasjonen vi har mottatt. Dette vil vurderes fortløpende ved mottak av svar på spørreskjemaene i 2023.

4 Planlagte tiltak for å identifisere risikoer

4.1 Risikovurdering av egen virksomhet

Cenco driver sin virksomhet i Norge. Selskapet har ikke tariffavtale, men forholder seg til allmenngjort tariff for bygg og anlegg. Cenco utfører kontroller av arbeidstakers arbeidsforhold, arbeidsavtaler, sikkerheten på byggeplass og bruken av etablerte HMS- rutiner. Basert på kontrollene har ikke Cenco avdekket brudd på menneskerettighetene eller risikoer for uanstendige arbeidsforhold.

4.2 Risikovurdering av leverandørkjede

Cenco har ikke nok grunnlag ut ifra utsendte spørreskjemaer for å konkludere med hensyn til eventuelle tiltak som må iverksettes for å følge opp eksterne leverandører og samarbeidspartnere.

Selv om grunnlaget ikke er godt nok for denne rapporteringsperioden har kartleggingen av utvalget fra leverandørkjeden identifisert mulige risikofaktorer blant Cenco sin leverandørkjede, hvor vi har lagt vekt på de ledd som er forbundet med høy risiko, samt om leverandørens produksjon foregår i land som er forbundet med høy risiko.
Utvalget av leverandørene Cenco har vurdert som risikoelementer vil alle motta spørreskjema fra Cenco. I neste rapporteringsperiode vil Cenco prioritere hvilke leverandører som behøver videre oppfølging og nærmere kontroll, samt vurdere behov for eventuelle tiltak.

4.3 Tilgjengelige tiltak

Selv om Cenco ikke har nok grunnlag fra undersøkelsen av eksterne leverandører, har Cenco vurdert hvilke tiltak som kan være aktuelle å iverksette og hvilke prosedyrer som kan følges ved implementeringen av tiltakene.

Hvilke tiltak som er egnede for å motvirke faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, må avgjøres konkret i det tilfelle det er identifisert en negativ konsekvens. Om risikoene ligger hos en leverandør eller lenger ned i leverandørkjeden, og hvilke tiltak som må antas å kunne ha en virkning.

Eksempler på mulige tiltak er handlingsplaner, internkontroller, nye og skjerpede avtaleforpliktelser, samt kontraktsbruddsanksjoner om dette er aktuelt. Et mulig insentiv for å akseptere skjerpede avtaleforpliktelser og oppfølging fra Cenco gjennom handlingsplaner for å minske risikoene for negative konsekvenser, kan være muligheten for å inngå kontrakter med Cenco av lengre varighet.

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt post@cenco.no.

Publisert 20.06.2023